Program Operacyjny Ryby 2007-2013

th

PO Ryby 2007 – 2013 – pełna nazwa „Program Operacyjny – Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” składa się z pięciu tzw. osi priorytetowych, a cały budżet przeznaczony na jego realizację wynosi około 1 miliard euro.
Więcej wiadomości na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która  została wyznaczona do pełnienia roli akredytowanej Agencji płatniczej Programu.
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-ryby-2007-2013.html
lub na stronie Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w
http://portal.warmia.mazury.pl/pl/obszary-wiejskie/po-ryby-2007-2013/o-programie

Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich jest możliwa realizacja Osi priorytetowej 4 – czyli Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, która  ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu są lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora społecznego – dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa.
Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich funkcjonuje
LOKALNA GRUPA RYBACKA
“Wielkie Jeziora Mazurskie”
11-600 Węgorzewo, ul.  Plac Wolności 1b
tel. 87 428 47 41
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, mającym na celu zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, a w szczególności:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i zależnych od rybactwa;
2) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa;
3) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) opracowanej przez LGR; dla obszaru: gmin miejsko-wiejskich Węgorzewo i Ryn, gmin wiejskich Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, Srokowo, Budry, Pozezdrze;
4) łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim,
5) wspieranie działań na rzecz realizacji LSROR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 3;
6) promocję obszarów rybackich i zależnych od rybactwa położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3;
7) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3;
8) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3;
9) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i zależnych od rybactwa; 2
10) wspieranie oraz propagowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury wędkarskiej na obszarze LGR.
Więcej wiadomości można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia –
Adres strony
http://www.mazurylgr.pl/

Projekt „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”, którego częścią składową jest przebudowa niniejszej strony internetowej został zgłoszony w odpowiedzi na konkurs w roku 2013. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w kwietniu 2014 r.
Celem projektu jest  dostosowanie do potrzeb wędkarzy niepełnosprawnych obiektów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie oraz promocja  wędkarstwa wśród i młodzieży.
Działania w projekcie:
1) Przebudowa trzech domków kempingowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie celu dostosowania Schroniska do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Nowe domki będą posiadały szersze korytarze i odpowiedni węzeł sanitarny, będą ocieplone, wskutek czego będzie możliwe ogrzanie go przenośnym grzejnikiem elektrycznym. Będzie to domek kempingowy o przedłużonym okresie użytkowania tj. od kwietnia do października. Domki zostaną połączone utwardzonymi chodnikami. Taka sama ścieżka zostanie poprowadzona od domków do  stołówki w pawilonie i nad brzeg jeziora. Umożliwi to łatwe poruszanie się  osób na wózkach po terenie Schroniska.
2) Przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach zejścia  z terenu schroniska do nabrzeża  i na pomosty poprzez:
a. usunięcie istniejących schodów betonowych, chodnika nad brzegiem jeziora,
b.  wykonanie nowych schodów zgodnych z  istniejącymi przepisami budowlanymi i Bhp, przy których zostanie zamontowana platforma dla niepełnosprawnych poruszająca się po odpowiedniej poręczy, doprowadzenie przyłącza elektrycznego zasilającego platformę oraz lampy oświetlającej schody i fragment nabrzeża i pomostu.
c. wykonanie odprowadzenia wody ze źródełek przy skarpie do jeziora.
d. podwyższenie terenu poprzez nawiezienie ziemi i wykonanie  chodnika umożliwiającego komunikację na wózkach nad jeziorem i wjazd na pomost.
e. poprawę konstrukcji pomostu i wykonanie nowego odeskowania, zainstalowanie barierek umożliwiającym osobom na wózkach stabilizację wózka na pomoście podczas wędkowania (przypięcie wózka).
3) Popularyzację wędkarstwa jako jednej z  form rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR –Krainą Wielkich Jezior Mazurskich – zadanie zostanie zrealizowane poprzez organizację dwóch wydarzeń:
a. Organizację promocyjnego międzynarodowego obozu wędkarskiego dla młodzieży. W obozie wzięło udział 25 osób uczniów ze szkół giżyckich i 25 młodzieży z Litwy z partnerskich szkół w Alytus czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Rzemieślniczej Szkoły Artystycznej. Wędkarstwa młodzież uczyło  6 instruktorów z powiatu giżyckiego i z Alytus. Podczas obozu zostały wykonane zdjęcia, które zostaną wykorzystane w promocji wędkarstwa w Schronisku.
b. Organizacja międzynarodowych polsko –litewskich „zawodów” wędkarskich. W dwudniowych zawodach (imprezie rekreacyjno promocyjnej) na początku października 2014 wezmą udział 15 osobowe, integracyjne reprezentacje samorządów Powiatu Giżyckiego i Miasta Alytus.