Projekt 1

I. Tytuł projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie
II. Krótki opis stanu zaawansowania przed realizacją projektu:

  1. Rok 2005-2006 – przebudowa pawilonu, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej i kana-lizacji w domkach kempingowych, zakup sprzętu turystycznego i łodzi wędkarskich.
  2. Rok 2010 – przebudowa magazynu na letnią salę dydaktycznej przystosowanej do osób nie-pełnosprawnych.
  3. Została wykonana dokumentacja na przebudowę domków w celu dostosowania ich potrzeb osób niepełnosprawnych i uzyskane pozwolenie na budowę.
  4. Została nawiązana współpraca z partnerami litewskimi.

III. Cel ogólny LSROR
1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów „Wielkich Jezior Mazurskich”.
IV. Cel szczegółowy LSROR
Rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego i gospodarczym wykorzystaniem za-sobów jezior – Wspieranie budowy i modernizacji małej infrastruktury turystycznej, w tym jej dostoso-wanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
V. Opis projektu z podziałem na zadania
W ramach projektu:
• przebudowa trzech domków kempingowych w celu dostosowania Schroniska do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
• wykonanie zejścia z terenu schroniska do portu bezpiecznego dla osób niepełnosprawnych,
• zakup sprzętu wędkarskiego,
• organizacja promocyjnego międzynarodowego obozu wędkarskiego dla młodzieży,
• organizacja międzynarodowych polsko –litewskich zawodów wędkarskich,
• rozbudowa strony internetowej Schroniska.
VI. Partnerzy projektu
a. Centrum Edukacji Zawodowej w Alytus na Litwie (Alytaus profesinio rengimo centras)
b. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Alytus.
VI. Planowane rezultaty – co konkretnie powstanie (np. jakie produkty, ile miejsc pracy, o ile wzrośnie liczba turystów, podmiotów gospodarczych, uczestników projektu, przeszkolonych osób itp.)
VII. Produkty
a. 3 domki kempingowe ( 18 miejsc noclegowych) przystosowanych osób niepełnosprawnych,
b. schody (zejście) z terenu schroniska do nabrzeża (portu) oraz chodniki na terenie schroniska zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
c. zostanie wykonany remont pomostu i jego przystosowanie do wędkarskiego korzystania przez osoby niepełnosprawne,
d. 50 osób, w tym 25 z Litwy przeszkolonych podczas tygodniowego wędkarskiego obozu szkoleniowego dla młodzieży (do 20 lat),
e. 30 osób w tym Litwini, wezmą w promocyjnych zawodach wędkarskich;
f. strona internetowa Schroniska zostanie opracowana w języku angielskim, rosyjskim i litewskim z informacją o możliwości korzystania z aktywnego wypoczynku przez osoby nie-pełnosprawne.
VIII. Rezultaty
a.zwiększenie liczby osób obsługiwanych przez Schronisko,
b. zwiększenie efektywnego zatrudnienia w Schronisku.
IX. Powiązanie z innymi projektami
1. Realizacja projektu Phare 2005-2006 – przebudowa pawilonu, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej i kanalizacji w domkach kempingowych, zakup sprzętu turystycznego i łodzi wędkarskich,
2. Realizacja projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska – przebu-dowa magazynu na letnią salę dydaktycznej przystosowanej do osób niepełnosprawnych,
3. Realizacja projektów w ramach Programu Leonardo da Vinci – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla młodzieży litewskiej z Alytaus profesinio rengimo centras odbywającej praktyki zawodowe w Zamku Ryńskim.
4. Realizacja innych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska – nawiązanie współpracy i podpisanie umowy o współpracy z partnerami litewskimi.

X. Dodatkowe informacje

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie jest publiczną placówką oświatową – wychowawczą Powiatu Giżyckiego, której zadaniem jest zapewnienie wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Powstało przez przekształcenie byłego górniczego ośrodka wypoczynkowego kopalni “Zofiówka”. Znajduje się w Rynie na ulicy Mazurskiej 19, bezpośrednio jeziorem Ryńskim. Bazę noclegową stanowi pawilon hotelowy, w którym jest 40 miejsc noclegowych oraz 13 domków kempingowych, w których może zamieszkać do. 90 osób w sezonie letnim. Działa w formie jednostki budżetowej, ale ma prawo pobierania opłat za swoje usługi, których maksymalna wysokość jest ustalana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowy cennik ustala dyrektor w porozumieniu z Zarządem Powiatu. 90 % klientów to dzieci i młodzież. Mimo pobierania opłat nie wypracowuje dochodu, jest dofinansowywane przez Powiat Giżycki, który z tytułu prowadzenia schroniska otrzymuje subwencję. Zatrudnia od 10 osób w zimie do 16 osób w lecie. Nie było dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, dla których barierą w pawilonie jest usytuowanie miejsc spania na antresolach a w domkach kempingowych, wejścia do nich po schodach i maleńkie węzły sanitarne.
Dużym utrudnieniem dla niepełnosprawnych było również bardzo wysokie i strome zejście nad jezioro i do portu.
Rozszerzenie zakresu usług Schroniska będzie polegało stworzenie oferty wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz promocję wypoczynku w Schronisku dla młodzieży z terenu Litwy.
Schronisko jest administrowane przez placówkę oświatowo –wychowawczą Powiatu Giżyckiego – Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych.

Realizatorem projektu w imieniu Powiatu Giżyckiego jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych jest jednostką Powiatu Giżyckiego, realizującą w ramach zadań statutowych projekty z udziałem finansowych środków zewnętrznych na rzecz szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego.

Adres realizatora
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
Ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko
E-mail/telefon
edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl , 87 4299434