Regulamin

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO MŁODZIEŻOWEGO RYNIE

1. Prawo do korzystania ze SSM w Rynie przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.. Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

2. Zespoły złożone z co najmniej 5 osób ( w zasadzie do 20 osób) składają przynajmniej na 1 miesiąc przed przybyciem do schroniska – zamówienia, załączając znaczek pocztowy na odpowiedź. W zamówieniu podają: nazwisko   i imię kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu zgody na proponowany termin (w ciągu 10 dni), kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25 % należności przekazem pocztowym pod adresem schroniska. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie korzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez kierownika schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzyga ostatecznie właściwe Kuratorium Oświaty, a dla schronisk młodzieżowych PTSM – właściwy terenowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTSM. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do schroniska zespołu wycieczkowego, kierownik schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń,  z tym że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej  i  studenckiej.

3. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi  bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka,  a następnie inne osoby.

4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00 – 21.00), wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie kierownikowi schroniska lub jego zastępcy oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.

6. Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

7. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

8. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska .

9. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują z miejscowej bielizny pościelowej ( względnie, gdy schronisko jej nie ma) muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową ( 2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę).

10. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

11. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą kierownika schroniska.

12. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.

13. W godz. od 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach, które nie mają świetlicy ani jadalni.

14. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w czasie i miejscu wyznaczonym przez kierownika schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

15. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

16. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie się; picie alkoholu i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

17. Palenie tytoniu na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zakazane.

18. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.

19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub ważnych wypadkach kierować je do właściwego terenowego Kuratorium Oświaty lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM.

21. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika schroniska.